Infinity Việt Nam

IMAG2341-dd

Flexitank 2 Van

• Flexitank (Flexibag) là container mềm dùng để vận chuyển  chất lỏng không độc hại với số lượng lớn, được làm từ 3 […]

02/10/2023 Quản Trị

tui-dd

Flexitank 1 Van

• Flexitank (Flexibag) là container mềm dùng để vận chuyển  chất lỏng không độc hại với số lượng lớn, được làm từ 3 […]

02/10/2023 Quản Trị